فیش حقوقی پروفسور حسابی هم رو شد

بحث داغ فیش های نجومی و حرام خوری برخی بدان، هر روز چاشنی به هم ریختن روح و روان ایرانیان شده است. اینکه از صبحانه تا شام، خبرهایی از این دست به گوش می رسد، نشان دهنده وجود مردمانی است که نه خدارا قبول دارند و نه فردارا. نه وجدان دارند و نه ایمان. اینان گرگانی هستند در لباس میش و چه ناپاک مردمانی هستند اینان. با اهل دلی هم صحبت شدم و گفت: بحث فیش های نجومی بحث امروز و دیروز نیست. همیشه در ادوار تاریخ بوده است. نمونه اش مبلغ درخواستی مهندس بازرگان که در دوران خود نجومی محسوب می شد. حرف های درویش تمام نشده بود که غرق در افکارم شدم و ناخودآگاه به فکر دکتر حسابی افتادم. اوکه در دوران حیاتش، خدمات بی بدیلی به کشور کرد به راستی حقوقش چقدر بود؟؟ پایه‌گذاری دانشکده فنی دانشگاه تهران، پایه‌گذاری دانشکده علوم دانشگاه تهران، پایه‌گذاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پایه‌گذاری اولین رصدخانه نوین در ایران، ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی کشور ، پایه‌گذاری مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران و هزاران ساخت و شروع و پایه گذاری دیگر از این دست، تنها بخشی از خدمات وی بود، براستی دریافتی حقوقش چقدر بوده است.؟ به گوگل پناه بردم و سرچینگ را شروع کردم. هر چه گشتم خبری از این دست(فیش حقوقی دکتر حسابی) نبود اما یافتن دو نکته، راز فیش حقوقی نجومی پروفسور حسابی را برایم آشکار کرد. نکته اول این جمله دکتر حسابی بود: جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد و نکته دوم خبری بود از ایرج، فرزند دکتر حسابی که چند صباحی قبل، خبر از ویرانی خانه دکتر و جذب آن توسط بانک بخاطر وجود وامی ناخواسته بود. مملکت آباد و خانه ویران!!!! خانه ای آباد و مملکتی ویران!!! موضوع برایم روشن شد. حسابی در طول حیاتش مملکتش را آباد کرد به قیمت خراب شدن خانه اش و این روزها برخی خانه شان آباد است البته به قیمتی ناچیز!! ویرانی مملکتشان. اما براستی آیا حسابی مرد؟؟ و خانه اش ویران است؟؟

ابوالفضل سعادتی- مشاور خانواده

 

 download