photo_2016-02-25_10-38-55

سومین جلسه از سری جلسات تربیت فرزند با حضور والدین عزیز در سالن اجتماعات دبیرستان شفا برگزار گردید. در این جلسه ابوالفضل سعادتی، کارشناس ارشد مشاوره خانواده ضمن تشکر از والدینی که به خود و فرزندشان احترام گذاشته اند و بی ادعا وارد اینگونه جلسات شده اند گفت شکی نیست که همه ما کم و بیش از اصول تربیت فرزند آگاهیم اما انسان هیچگاه نباید خود را از اصول یادگیری دور کند. این فعال حوزه خانواده در ادامه به بایدها و نبایدها در رفتار نوجوان اشاره کرد و گفت : دوران نوجوانی دوران هویت یابی برای نوجوان است و هیچ پدر یا مادی نباید در این هویت یابی با زور مواردی را به نوجوان تحمیل نماید و یا چیزی را از او بخواهد. مدیر آموزشگاه علمی به اندیشان افزود، این روزها و در جامعه چه بسیار گرگانی در لباس میش با ابراز محبت های مختلف نوجوان را از خانواده دور می کنند و به صورت خیلی حساب شده خانواده را سدی در مقابل نوجوان قلمداد می کنند و او را برای جدایی و مخالفت با خانواده آماده می کنند. در این شرایط این خانواده است که با محبت زیاد و ایجاد یک سیستم تشویق و تنبیه مناسب می تواند پشتیبان و حامی نوجوان باشند و در کنار او به بهترین نحو به هویت یابی وی کمک کنند.
مشروح موارد سلسله جلسات به زودی منتشر خواهد شد.

photo_2016-02-25_10-39-13 photo_2016-02-25_10-39-08 photo_2016-02-25_10-38-55