سه شنبه ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۵  – سلامت روان و زندگی اجتماعی

سلامت روان، همان سلامت فكر و قدرت سازگاري فرد با محيط و اطرافيان است، همچنان كـه از جسم خود دفاع ميكنيم روح خود را نيز بايد مقاوم تر كنيم تـا زنـدگي بهتـري داشـته باشـيم. در زندگي “چگونه بودن” خيلي مهمتر از “بودن يـا نبـودن “اسـت. ايجـاد فرصـت بـراي شـكوفايي استعدادها، توانايي ها و كنار آمدن با خـود و ديگـران يكـي از اهـداف مهـم و اساسـي بهداشـت رواني است. جوامع مختلف سعي ميكنند تا سياست هاي مربوط به بهداشت رواني را سازماندهي كنند، اصول كلي، در اين تلاش، سالم سازي محيط فردي و اجتماعي است كه افراد جامعـه را در بر ميگيرد. اين نگرش حكم مي كند كه خانواده ها بـيش از پـيش بـا بهداشـت روانـي خـانواده و چگونگي پيشگيري و درمان بيماري هاي روحـي آشـنا شـوند. چـون در برخـورد بـا چـالش هـا و مشكلات روزمره، ما براساس ويژگي هاي رواني خود با آنها برخورد ميكنيم و هرچـه از سـلامت رواني بيشتري برخوردار باشيم به يقين آسيب پـذيري مـا كمتـر خواهـد بـود و بـا برخـورداري از سلامت فكر و روان مي توانيم به موفقيت هاي بيشتري برسيم و بـيش از پـيش بـر مشـكلات غلبـه كنيمشعار چهارمین روز از هفته سلامت، عبارتست از سلامت روان و زندگی اجتماعی. این شعار به خوبی اهمیت زندگی اجتماعی را نشان می دهد. شاید روزگارانی قدیم، افراد به صورت یگانه و تنها قادر به ادامه زندگی در بیابان ها، جنگل ها و غارها بودند اما امروزه، هر چند تمدن پیشرفت کرده است، اما این امر نه تنها به منزله دور شدن افراد از یکدیگر نیست بلکه کاملا به معنای نزدیک ترشدن و گره خوردن افراد با یکدیگر است. سلامت روان فردی این روزها به منزله اجتماعی شدن و زندگی در اجتماع است نه دوری از مردم. به عبارت بهتر شخصیت سالم و شخصی دارای سلامت روان است که به خوبی با مردم حشر و نشر داشته باشد و سرنوشت آنان برایش مهم باشد و بدین امر معتقد باشد که زندگی وی و سرنوشت فرد بسته به زندگی و سرنوشت سایر اعضای جامعه است. از این رو، گرایش آدمی به سمت خودخواهی های غیر مرسوم، تلاش برای پشت سر گذاشتن انسان ها و به عبارتی عبور از انسان ها، نادیده گرفتن افراد دیگر در اجتماع و ….. نه تنها زشت و ناپسند است بلکه به معنای دوری از سلامت روان است. در نهایت باید دانست، که یکی از راه های رسیدن به سلامت روان، زندگی اجتماعی و زیستن در کنار مردم است، آن هم به صورتی که بتوان به بهترین نحو با آنان ارتباط سالم برقرار کرد و از یکدیگر در راستای بهزیستی نهایت استفاده را نمود.موفق باشید.

ابوالفضل سعادتی- مشاور خانواده

%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87