عصر امروز پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵، ابوالفضل سعادتی به دعوت تنی چند از خانواده های دارای فرزند معلول در گردهمائی با عنوان گام به گام با دنیای آهسته گام در سخنانی به تشریح درماندگی آموخته شده سلیگمن پرداخت.photo_2016-04-26_19-53-45
سعادتی در این مراسم گفت: شکی نیست که هیچ کدام از ما که فرزند معلولی نداریم درک درستی از خانواده دارای فرزند معلول نداریم و اگر ادعای درک خانواده دارای فرزند معلول را نمائیم واگویه ای بیش نیست و هیچ کس درک درستی از این قضیه ندارد. خانواده دارای فرزند معلول را فقط و فقط خودش درک می کند و کسی نمی تواند خودش را بجای او بگذارد و ادعای درک نماید.
وی در ادامه به تشریح درماندگی آموخته شده سلیگمن پرداخت و گفت: سلیگمن مفهوم درماندگی آموخته شده را به عنوان حالت ویژه ای که اغلب در نتیجه اعتقاد فرد مبنی بر اینکه رویدادها در کنترل او نیستند در او ایجاد می شود، تعریف کرد. این مفهوم معرف منفی ترین حالت درک از خود است. درماندگی آموخته شده در حوزه تعلیم و تربیت به یادگیرندگانی اشاره می کند که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی دانند، آنها یادگیرندگانی هستند که فکر می کنند هر کاری انجام دهند به موفقیت دست نمی یابند.
مدیر آموزشگاه علمی به اندیشان در ادامه به تشریح چند مثال در این حوزه پرداخت و گفت بسیاری از ما می آموزیم به آنچه در گذشته شرطی شده ایم بمانند گذشته عمل نمائیم و این یک فاجعه است. همه ما باید بدانیم در زندگی در کجا و به چه نحو شرطی شده ایم و اگر این موارد مانعی برای زندگی امروز ماست باید آنها را فراموش کرده و نگرش های جدیدی اتخاذ کنیم.
سعادتی در نهایت گفت: مفهوم اصلی در درماندگی آموخته شده این تفکر فرد است که: من کنترلی بر رویدادها و حوادث ندارم و این بدترین تصمیمی است که فرد می تواند در قبال خود بگیرد و باید در این زمینه تغییر نگرش هایی صورت بگیرد. در نهایت این جلسه با یک گروه درمانی ساده به پایان رسید.

تصاویر مربوط به این گردهمایی

photo_2016-04-26_19-53-54 photo_2016-04-26_19-53-49 photo_2016-04-26_19-54-12 photo_2016-04-26_19-53-58 photo_2016-04-26_19-53-41 photo_2016-04-26_19-53-24

12